โลกกำลังเข้าสู่สังคมดิจิตอล การเชื่อมต่อเครือข่ายและการเกิดสังคมคนทำงาน “เจนเนอเรชั่น ซี” (Gen-Z)ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพื่อนำพาองค์กรและสร้างรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากผลสำรวจข้อมูลตลาดแรงงานของ Experis (เอคซพีรีส) พบว่าตลาดแรงงานไทยในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า สิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรและทำให้ประสบความสำเร็จคือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสายงาน การนำนวัตกรรม (Innovation) และการหาทางออกที่เหมาะสม (Solution) มาช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ

ทั้งนี้สายงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้ง 5 สายงานนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ทั้งยังเป็นที่ต้องการอย่างสูงมีดังนี้

1. ผู้บริหารระดังสูง (Executive Management) นอกจากมากด้วยประสบการณ์ แล้วยังต้องมองลึกไปถึงความสำเร็จที่ผ่านมา อนาคตมุมมองต่อโลกธุรกิจไม่ใช่แค่ในประเทศ ความรู้เข้าใจในนวัตกรรม (Innovation) และการปรับใช้ ดังนั้นจึงมีแนวโน้มการรับผู้บริหารที่มีอายุน้อยลง การให้โอกาสคนรุ่นใหม่ พร้อมการใช้แนวทางดิจิตอลในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในภาคธุรกิจ (Digital Transformation) เช่น การเงินการธนาคาร ค้าปลีกค้าส่ง ซึ่งผลตอบแทนเมื่อเทียบกับช่วงอายุ 32 – 40ปี ของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงค่อนข้างมีรายได้ตอบแทนที่ดี โดยบางรายมีรายได้ต่อเดือนสูงถึง 300,000-500,000 บาท

2. ไอที เทคโนโลยี (Information Technology) นับว่าเป็นสายงานที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง เป็นที่มาของการแข่งขันในการดึงคนที่เป็นคนเก่ง(Professional Talent) ให้อยู่กับองค์กร ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น การสร้างความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน (Flexible Workforce), เวลาในการทำงาน, การทำงานจากที่บ้าน (Work from home), การอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ (Work Mobility ), หรือการรับจ้างทำงานเป็นชิ้นงานหรือเอาความสำเร็จของงานมาเป็นตัววัดและคำนวณผลตอบแทนด้านรายได้ (KPI or Result base),

ส่วนกลุ่มที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการมากคือ งานด้านการวิเคราะห์และนำข้อมูลขนาดใหญ่ มาประเมินผล (Data Science) โดยองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทมหาชนจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการเติบโตหรือการวางแผน ตลาดแรงงานในกลุ่มสายนี้มีมากแต่ยังคงขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันในตลาดแรงงานของคนกลุ่มนี้ โดยมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้น ผลตอบแทนต่อเดือนอาจมากถึง 25,000-30,000บาท

3.บัญชีและการเงิน (Accounting & Finance) เป็นอีกสายงานที่เห็นการปรับเปลี่ยนของคุณสมบัติที่ต้องการค่อนข้างชัดเจนโดนเฉพาะกลุ่มงานด้านการวิเคราะห์การเงิน (Analysis) คือ การดูแลต้นทุนการผลิต ผลกำไรขาดทุนและวางแผนรายได้และรายจ่าย จากแบบดั้งเดิมที่ต้องจบทางด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันหลายองค์กรกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการคนที่จบด้านวิศวกรรมและเรียนเพิ่มด้านการเงิน หรือทำงานด้านการเงิน คุณสมบัติสำหรับสายงานนี้คือ การคิดเป็นระบบ มีแบบแผนชัดเจน

4.สายงานด้านวิศวกร(Engineering) ต้องบอกว่าแรงงานไทยมีความสามารถด้านทักษะวิศวกรรมสูง แต่เสียเปรียบในด้านของทักษะภาษา และในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สายงานวิศวกรรมการผลิตยังคงทรงตัวและมีการหมุนเวียนในตลาดแรงงานสมดุลอยู่ แต่สำหรับสายงานด้านวิศวกรรมวิจัยค้นคว้าและพัฒนา (Research& Development) นับว่ามีการขยายตัวในตลาดแรงงานที่สูงและรวดเร็ว

5.บริการทางการแพทย์การดูแลสุขภาพ (Healthcare) ธุรกิจผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่นๆ เป็นอีกสายงานที่มีความเติบโตและปรับเปลี่ยนในกลุ่มนี้สูงมาก ด้วยเทรนการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์

จะเห็นได้ว่าสายงานทั้ง 5 เป็นสายงานที่มีความสำคัญกับการขับเคลื่อนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและทันโลก แรงงานวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งพร้อมจะตอบโจทย์ทุกองค์กรทั้งในระดับเล็ก กลาง ใหญ่ สู่การแข่งขันและสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์รับไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

Credit  http://www.thaiquote.org/content/19833