ก่อนหน้านี้เคยเสนอข้อมูลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรืไปแล้ว
วันนี้เลยขอเสนอข้อมูลของ มศว บ้าง แต่ข้อมูลของมศว
จะมีเพียงภาวะการหางานทำ ไม่ได้มีเงินเดือนจ้า 

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 ( รับปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2558 )ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

***** ข้อมูลเริ่มเผยแพร่ครั้งแรก ณ เดือน ธันวาคม 2559 ******

+แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล มีงานทำแล้วเกือบ 100% จ้า
+ สาขา/คณะ ที่มี %ยังไม่ได้ทำงานหลังจากเรียนจบ มีสัดส่วนที่สูง เช่น พลศึกษา สุขศึกษา จิตวิทยา ภาษาเกาหลี ปรัชญญาและศาสนา ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม วรรณคดีไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก ชีววิทยา ฟิสิกส์  วิศวะเครื่องกล  ออกแบบเครื่องประดับ ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
+ กลุ่มสาขาคณะดังที่บัณฑิตมี % ทำงานแล้วสูงเช่น บัญชี วิศวะเคมี วิศวะคอม วิทย์คอม
+ บัญชี เป็นอะไรที่หางานได้เร็วกว่า สายบริหาร เศรษฐศาสตร์ เยอะเลยครับ สอดคล้องกับคะแนนสอบที่สูงกว่าสาขาอื่นๆ