เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office) จึงจัดโครงการ Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียนได้ทราบถึงศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

ลักษณะโครงการ

• ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร 5 คณะ 1 สถาบัน และ 1 โครงการร่วมบริหาร หลักสูตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และโครงการร่วมบริหาร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

• แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร คณะ สาขาวิชาที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ

• จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น.
คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ : นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ที่สนใจศึกษาต่อที่มจธ. และคุณครูแนะแนว

คณะ/จำนวนที่เปิดรับ
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน
  – คณะวิทยาศาสตร์ 180 คน
  – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน
  – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 120 คน
  – สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 50 คน
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ 100 คน
  – โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 240 คน

เว็บไซคต์หลัก