UniGang เลยขอเสนอข้อมูลของ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่เก่งที่สุดในประเทศไทย วัดผลโดยใช้  ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาชั้น ปีที่ 6  ( ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่แบบรายโรงเรียน คือ ปีการศึกษา 58  เผยแพร่ ข้อมูล 59 นะครับ ของปี 60 ผมหาไม่ได้  )  โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่ายๆคือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ ของผลการสอบ O-Net ทั้ง 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ว่าแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย มากน้อยแค่ไหนกันจ้า !!

* ขอจัดอันดับเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียน 30 คนขึ้นไปเท่านั้น >..<