เครือเจริญโภคภัณฑ์ประสงค์มอบทุนการศึกษา(สถาบันทั่วประเทศ) แก่นักศึกษาที่ประพฤติดี เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 90 ทุนๆละ 30,000 บาท 

+สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560
+หรือแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2560
+มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป
+ไม่ได้รับทุนอื่นใด ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
+สามารถเข้ารับการฝึกงานตามที่คณะกรรมการกำหนด

รับสมัครจนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560

กรุณาอ่านประกาศ คุณสมบัติ เงื่อนไข ให้ครบถ้วน ก่อนสมัคร
<รายละเอียดประกาศทุน>  
<ใประกาศคณะ/สำนักวิชาเพิ่มเติม>
<01 ใบสมัคร>