ระเบียบการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และ รอบ Portfolio TCAS ม.นเรศวร 2561

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ

ปล. รอบ 2 รับตรง โควตา 3366 คน ระเบียบการในเว็บไซต์หลักน่าจะผิดอยู่นะครับ รอปรับปรุง

รอบที่ (ทปอ.) โครงการรับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนรับ รับสมัคร
ครั้งที่ 1/1 (การรับนิสิตด้วย Portfolio)
1. 34 3-9 ต.ค. 60
23
65
20
การรับนิสิตแบบโควตา
2. 3,366 22-28 ธ.ค. 61
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

70


20
22-28 ธ.ค. 60
55 12-18 ธ.ค. 60>
การรับตรงทั่วประเทศ
3.
  • โครงการ กสพท.
57 9-14 พ.ค. 61
หมายเหตุ:
    *** วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561 ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน
การรับแบบ Admissions
4.
  • Admissions
1,443 6-10 มิ.ย. 61
การรับตรงอิสระ
5. 10 6-12 ก.ค. 61

 

เอกสารแนะแนว

เว็บไซคต์หลัก