วกแตก ถกเรียนครู 4 ปี 5 ปี ไม่ได้ข้อสรุป หลายฝ่ายค้านครู 4 ปี

นายดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)พระนคร ในฐานะประธานคณบดีคณะครุศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) ที่ มรภ.อุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้ นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ในฐานะประธาน ส.ค.ศ.ท. ได้ผลักดันให้มีหลักสูตรฝึกหัดครู ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี แต่ คณบดีกลุ่ม มรภ. กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าไม่เห็นด้วย อีกทั้งคณบดีในกลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมบางคนก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งนางประพันธ์ศิริยังได้บอกในที่ประชุมว่าแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ก็จะประกาศให้โครงสร้างหลักสูตรครูเป็น 4 ปี และ 5 ปีอยู่ดี ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนประธาน ส.ค.ศ.ท.ควบคุมการประชุมไม่ได้ ต้องประกาศปิดการประชุมอย่างกะทันหัน โดยใช้เวลาประชุมเพียง 1 ชั่วโมงวงก็แตก

นายดิเรกกล่าวต่อว่า เมื่อนางประพันธ์ศิริปิดการประชุม ตนได้ขอทำหน้าที่แทน และขอประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์กลุ่ม มรภ.ต่อ ซึ่งก็มีคณบดีกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และคณบดีกลุ่มมหาวิทยาลัยดั้งเดิมบางคนอยู่ร่วมประชุมต่อ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยว่าควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพครู เป็นมาตรฐานสมรรถนะ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตั้งแต่การรับนักศึกษาครูให้มีคุณภาพมากขึ้น ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอนนักศึกษาครู จากเน้นการบรรยาย มาเน้นการปฏิบัติ หรือทำโครงงานให้มากขึ้น ควรพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นคณาจารย์ 4.0 ควรปรับปรุงระบบการฝึกสอนของนักศึกษาให้มีความเข้มข้น นิเทศก์อย่างจริงจังมากขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีโครงสร้างหลักสูตรการผลิตครูทั้ง 4 ปี และ 5 ปี ประเทศไทยควรมีโครงสร้างหลักสูตรครูเดียว คือ หลักสูตรครู 5 ปี ทั้งนี้จะเสนอมติดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต่อไป

Credit  https://www.matichon.co.th/news/652787