เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2561

มหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดการรับสมัครสอบ
เข้าศึกษา แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ รอบที่ 1

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 8 พ.ย.60 ภาคการศึกษา S/2561
สอบข้อเขียนวันที่  11 พ.ย. 60

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ มีดังนี้

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

การกำหนด
GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ไม่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

2.50 ขึ้นไป 

 

เว็บไซคต์หลัก