รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 PORTFOLIO พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO  จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
+ กำลังศึกษาชั้น ม.6
+ GPAX 5 ภาคการศึกษา และวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ไม่ต่ำกว่า 3.25
+ สูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
+ ค่าดัชนีมวลกาย BMI 18-25

เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก