Update ระเบียบการ+ใบสมัคร รับตรงรอบที่ 1 Porfolio 14 โครงการ จุฬาฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
ตอนนี้ Update ข้อมูลระเบียบการ + ใบสมัคร ครบทั้ง 14 โครงการแล้วครับ

การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) เปิดรับ วันที่ 2-9 ต.ค. 60 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสคร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

เว็บไซคต์หลัก