รับตรง ทุนฟรี 10 ทุน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 2561

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 256

โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรีจำนวน 10 ทุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีทักษะทางดนตรีปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต้องชำระคืน

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560
(สำหรับผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 4 แขนงวิชา
+ แขนววิชาการแสดงดนตรี
+ แขนงวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา
+ แขนงวิชาการรับร้อง
+ แขนงวิชาประพันธ์เพลง

หลักสูตรเทคโนลยีบัณฑิต สาขาการผลิตดนตรี 3 แขนงวิชา
+ แขนงวิชาการผลิตดนตรี
+ แขนงวิชาเทคโนลยีวิศวกรรมดนตรี
+ แขนงวิชาอุตสาหกรรมดนตรี

วิชาที่สอบ

  • ปฏิบัติดนตรี
  • โสตทักษะเบื้องต้น
  • ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
  • พิจารณา Portfolio และสัมภาษณ์


ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 - 29 กันยายน 260
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/music
โทร. 02 997 2200 ต่อ 6259