การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะและจำนวนรับเข้าศึกษา
คณะเกษตร 30 คน
คณะวิทยาศาสตร์ 40 คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 คน
คณะเศรษฐศาสตร์ 120 คน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 คน
คณะมนุษยศาสตร์ 10 คน
คณะบริหารธุรกิจ 50 คน

เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก