มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย รวม 3,074 คน


คุณสมบัติทั่วไป
+ กำลังศึกษาชั้น ม.6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปี 2560

เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2560

ปล. มีสนามสอบสัมภาษณ์ที่ กทม.

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก