การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 48 คน จาก 5 จังหวัด

คุณสมบัติ
+นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด กระบี ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา และภูเก็ต
+กำลังศึกษาชั้น ม.6

เปิดรับ 1-31 ตุลาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก