มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 1

ทุกโครงการเป็นรับตรงทั่วประเทศ เด็กม.6 เด็กซิ่วสมัครได้หมด

เปิดรับสมัคร 2-25 ตุลาคม 2560

โครงการที่เปิดรับ 5 โครงการ
1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน 470 คน
2 โครงการผู้พิการ 11 คน
3 โครงการผู้มีทักษาะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม 84 คน 
4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 40 คน
5 โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร 2 ภาษา 38 คน

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก