สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
แบบโควตารอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560
 

เว็บไซคต์หลัก