มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 

โครงการที่ระเบียบการมาแล้วเช่น โควตาภาคเหนือ  4,491 คน โครการรับตรง คณะสัตวแพทย์

ระเบียบการรับสมัคร