ระเบียบการ รับตรง รอบ 1 Portfolio ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2561 จำนวน 3,077 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2561  รอบที่ 1 การรับด้วย  Portfolio จำนวน 3,077 คน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก