มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 13 พฤศจิกายน 2560

 การรับตรงรอบที่ 1
   ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)
       โครงการโควตาเรียนดี    
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
        คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง    
       คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
   ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ปวส.)
  จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร    
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ   คลิ๊ก
  จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี    
        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม อ่านระเบียบการ คลิ๊ก
        คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ อ่านระเบียบการ คลิ๊ก