Update ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาตาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รับสมัคร 1 – 19 ตุลาคม 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม1 รับจำนวน 4 คน 

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม2 รับจำนวน 1 คน

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม3 รับจำนวน 1 คน

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่ม4 รับจำนวน 24 คน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

กลุ่ม1-ผู้รับทุนจากกรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับจำนวน 15 คน

กลุ่ม2-นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร รับจำนวน 10 คน

กลุ่ม3-นักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ รับจำนวน 15 คน

 

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กลุ่ม1-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 3 คน)

กลุ่ม2-นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 2 คน)

กลุ่ม3-นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รับ 5 คน)

กลุ่มที่4-นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง แพทยศาสตรบัณพิต (รับ 2 คน)

กลุ่มที่5-นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 4 คน)