รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 7 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2560
 

เว็บไซต์หลัก http://web.sut.ac.th/ces/