จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)  

เปิดรับสมัคร  4 - 10 มกราคม 2561

1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร) (ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย )

3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์  (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) 

เปิดรับสมัคร  4 ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  ประกาศ การรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2