การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับระบบโควตา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับนักกีฬาดีเด่นฯ ดาวน์โหลด