คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนการรับเข้าศึกษา
รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ( Portfolio) 10 คน
รอบที่ 2 โครงการปณิฤธารจุฬาภรณ์ การรับแบบโควตา 8 คน
รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ การรับตรงร่วมกัน 12 คน
รอบที่ 4  แอดมิชชั่นกลาง 10 คน

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก