ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรร่วมระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนรับเข้าศึกษา
รอบ 1 Portfolio 25 คน เปิดรับ 1 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 60
รอบ 2 โควตา 15 คน แจ้งให้ทราบภายหลัง

กลุ่มเป้าหมาย
รอบ 1 ผู้สมัครทั่วไป
รอบ 2 ผู้สมัครจากจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก