การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 จำนวน 1540 คน

โดยมีกำหนดการดังนี้

1. ยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2560 

2. สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 1 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2560   (ธนาคารกรุงไทย/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ) 

3. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2560

4. สอบสัมภาษณ์ 25 ธันวาคม 2560

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 ธันวาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก