สถาบันอาศรมศิลป์   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ (การรับด้วย Portfolio) 

จำนวนที่จะรับ

+หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน  ๑๐ คน
+หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จำนวน    ๖ คน

เปิดรับสมัครถึง  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก