เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์ หลักสูตร 6 ปี

ภาคปกติ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช) ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน สมัครถึง 10 พ.ย. นี้

คุณสมบัติ

1. ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4-ม.5 (4 ภาคการเรียน) ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.20 และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว มีเกรดเฉลี่ยรวม ม.4-ม.6 (6 ภาคเรียน) ทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.20 และเกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ตำกว่า 2.50

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย โดยต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาแนบในการสมัครด้วย

4. เป็นผู้มีอุปนิสัยรักสัตว์ และรักในวิชาชีพการสัตวแพทย์

5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์

6. สอบสัมภาษณ์

เว็บไซคต์หลัก