มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ​​​
​​​​ ใน 56 สาขาวิชา รวม 1,580 คน

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2561

รายละเอียดทั้งหมด-เว็บไซคต์หลัก