ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการและการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน ที่หอประชุม มช.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อกระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าถึงข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลทางการศึกษาอื่นๆ โดยทัดเทียมกัน รวมถึง เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลในการศึกษาต่อระหว่างสถาบันการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย และระหว่างสถาบันการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รูปแบบในการจัดงานจะมีการจัดนิทรรศการหลักสูตร การให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ กิจกรรมภายในงาน จะมีมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน โดยร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร และการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีโดยสถาบันการศึกษาที่มาร่วมงาน

ภญ.อุษณีย์กล่าวอีกว่า บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่ของหอประชุม มช.จะจัดคูหาให้ทุกคณะของ มช.ได้ประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรของคณะ สำหรับกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเยี่ยมชมคณะต่างๆ สอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช.โทร 0-5394-1408-9 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/oeqd-cmu/home