ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการค้ดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะส่งเฉพาะรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาไปยังระบบ Clearing House เพื่อให้ผู้สมัครได้ทำการยืนยันจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ •  
 • หมายเหตุ
  • ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ คือผู้ผ่านการคัดเลือก(สำรอง) มหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับไปอีกครั้งเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง ไม่แจ้งความประสงค์จะยืนยันสิทธิ์ ดังนี้ 
   1. นางสาวปิยธิดารัตน์ พงษ์จันโอ พยาบาลศาสตร์
   2. นางสาวจารุวรรณ วรศรี พยาบาลศาสตร์
   3. นางสาวลภัส พูนศรี พยาบาลศาสตร์
   4. นางสาวจุฑาภรณ์ สุวรรณ พยาบาลศาสตร์
   5. นางสาวจุฑารัตน์ สมตัว พยาบาลศาสตร์
   6. นายศุภวิชญ์ สีบาลเหนือ พยาบาลศาสตร์
   7. นางสาวอมรรัตน์ ชารีแสน พยาบาลศาสตร์
   8. นางสาวดารุณี ยมโคตร์ พยาบาลศาสตร์
   9. นางสาวธนิษฐา เหมพลเทพ พยาบาลศาสตร์
   10.นายพลธร เมธารินทร์ พยาบาลศาสตร์
   11.นางสาวจิราภรณ์ โกสายา พยาบาลศาสตร์
   12.นางสาวประไพศรี ไม้แก่น พยาบาลศาสตร์
   13.นางสาวกนกกร จันทร์แก้ว พยาบาลศาสตร์
   14.นางสาวกันยะกอน จันแก้ว พยาบาลศาสตร์
   15.นางสาวพัชรินทร์ สุกทน พยาบาลศาสตร์
   16.นางสาวศราธร ปุระพรม พยาบาลศาสตร์
   17.นางสาวอัสรา ซาเฮาะ พยาบาลศาสตร์
   18.นางสาวนิรุสดา หะยีนิมะ พยาบาลศาสตร์
   19.นางสาวกัญญารัตน์ อุทธวัง พยาบาลศาสตร์
   20.นางสาวรัตติกาล พิมพ์ทรัพย์ พยาบาลศาสตร์
  • ผู้ที่มีรายชื่อต่อไป ผ่านการพิจารณาแล้ว แต่รอการประกาศผลอีกครั้ง ดังนี้ 
   1. นางสาวขนิษฐา ราบบำเพิง บัญชี 
   2. นายกรวิทย์ เนียมศิริ บัญชี
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะส่งเฉพาะรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาไปยังระบบ Clearing House เพื่อให้ผู้สมัครได้ทำการยืนยันจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป
  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาส่ง "เรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 เนื้อหาครอบคลุมประเด็นปัจจัยที่เลือกเรียนเทคนิคการแพทย์ ความคาดหวัง เป้าหมายชีวิต และความพร้อมในการเข้าศึกษา" และส่งมายัง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
   1. นางสาวเพชรฟ้า คำพันธ์ เทคนิคการแพทย์ 
   2. นางสาวสุธิดา โพธิ์วิเศษ เทคนิคการแพทย์
   3. นางสาวภควดี อินทรขาว เทคนิคการแพทย์
  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาส่ง "เขียนเรียงความ ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อเรื่อง “ทัศนคติและความคาดหวังต่อหลักสูตรที่เลือกศึกษา”" และส่งมายัง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
   1. นางสาวจิตติมา โพธิสอน สาธารณสุข
   2. นางสาวสิรินธร หาบยูโซะ สาธารณสุข
   3. นางสาวพชรพร สุนทรเต็ม สาธารณสุข
   4. นางสาวพรชนก ขำคมกุล สาธารณสุข
   5. นางสาววทันยา แสงบรรจง สาธารณสุข
  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรุณาส่ง “เขียนเรียงความประมาณ10-15บรรทัดเกี่ยวกับวิชาเชิงกายภาพบำบัดในความคิดของผู้สมัคร” และส่งมายัง ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
   1. น.ส.ญานิกา วงศ์สุวรรณ กายภาพบำบัด
  • สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา 075-673101-5 ในวันและเวลาราชการ
  นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ - 7 พฤศจิกายน 2560