ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 /2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

รับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 12 มกราคม 2561

กลุ่ม1-นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 3 คน)

กลุ่ม2-นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 2 คน)

กลุ่ม3-นักเรียนที่เป็นบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือข้าราชการบำนาญในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (รับ 5 คน)

กลุ่มที่4-นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง แพทยศาสตรบัณพิต (รับ 2 คน)

กลุ่มที่5-นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ แพทยศาสตรบัณฑิต (รับ 4 คน)