มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/2 รับโดยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio