Update รับตรง รอบที่ 1/2 กว่า 20 โครงการรับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1/2 รับโดยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio