ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โครงการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก