มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โคงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติ
+ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
+ เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00
+ มีผลคะแนนสอบ GAT PAT2 สอบ 2560 หรือ 2561

จำนวนรับ 30 คน
+ สาขาบริบาลเภสัชกรรม 20 คน
+ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 10 คน

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก