การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รวมจำนวน 4,676 คน

โครงการที่เปิดรับ
+ การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 4,472 คน
+ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ ( ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนชนบท , แพทย์ INCLUSIVE TRACK , คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาอมก๋อย )
+ การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
+ การรับนักศึกษาพิการ

เปิดรับสมัคร 23-30 พฤศจิกายน 2560

กำหนดการ

การจัดสอบวิชาเฉพาะ

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก