การรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา2561 รอบ 2 : แพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ บัดนี้ - 18 เม.ย.61 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

คณะ/วิทยาลัย

รหัสคณะ

สาขาวิชา

สอบข้อเขียน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

กำหนด GPA.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์*

1201

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

1203

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์

2301

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะเภสัชศาสตร์

0501

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

 

0504

สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหนด

คณะพยาบาลศาสตร์

0302

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)

 √

ม.6 สายวิทย์ฯ - คณิตฯ 

ไม่กำหน


*เฉพาะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสอบ ต้องเลือกสอบได้แค่ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น*

คณะ/วิทยาลัย 

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์

550,000 

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

550,000  

 3,300,000  

คณะทันตแพทยศาสตร์ *

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

900,000 

5,400,000 

คณะเภสัชศาสตร์(บริบาลทางเภสัชกรรม)

118,000

226,300 

355,100 

360,000 

358,000 

389,000 

1,806,400 

คณะเภสัชศาสตร์(เภสัชกรรมอุตสาหการ)

118,000

226,300 

355,100 

363,000 

363,000 

389,000 

1,814,400 

คณะพยาบาลศาสตร์(Bilingual)

210,000 

210,000  

 210,000 

 210,000 

 -

 840,000

* คณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าอุปกรณ์การศึกษา อีกประมาณ 650,000 บาท  

กำหนดการสอบข้อเขียน รอบที่ 2  สถานที่สอบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สอบวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09:00 - 16:30 น   


วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 
รหัสวิชา 01 ภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 1 ชม. ตั้งแต่ 09.00 - 10.00 น. 

 รหัสวิชา 02 คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ใช้เวลาสอบ 2 ชม. ตั้งแต่ 10.15 - 12.15 น. 

 รหัสวิชา 03 เคมี,ชีววิทยา คะแนนเต็ม 200 คะแนน ใช้เวลาสอบ 3 ชม. ตั้งแต่ 13.30 - 16.30 น. 

หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/WEB61302