มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมกับโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ ในโครงการ ทุนพยาบาลสำโรงการแพทย์
รับทุนการศึกษาปีละ 1 แสนบาทตลอดหลักสูตร จำนวน 5 ทุน

หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.hcu.ac.th