มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 25561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา รวมทั้งสิ้น 10 คน

เปิดรับสมัคร 15-30 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก