จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

เปิดรับสมัคร  4 - 10 มกราคม 2561

1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร) (ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย )

3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

 11. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียด)    (เอกสารประกอบการสมัคร)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์  (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) 

เปิดรับสมัคร  4 ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
  ประกาศ การรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2