ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
การรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2

เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 ถึง 8 มกราคม 2561

+ประกาศ มธ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/2


เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์