เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงเปิดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 81 คน

เปิดรับสมัคร 15-30 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก