การรับนิสิตแบบโควตา ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
ม.นะรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

 

การรับนิสิตแบบโควตา(Click เพื่อดูรายละเอียด)
 
  • ระบบรับตรง (โควตา)
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียด
  • ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์
รายละเอียด
ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
รายละเอียด
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
รายละเอียด
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
รายละเอียด