รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ปีการศึกษา 2561

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

เปิดรับสมัคร 4-18 ธันวาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก