รับตรง รอบที่ 2 โคงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 61 จำนวน 4,123 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4,123 คน

รายละเอียด

เว็บไซคต์หลัก