วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษาและรับตรง 
สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2561

ทุน ดร.อาทิย์ ได้ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุง 100% ตลอดหลักสูตร !!
ทุน ประสิทธ์-คุณหญิงพัฒนา ทุน 50% ตลอดหนักสูตร

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเจ 02 997 2200 ต่อ 1043
สมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์

เว็บไซคต์หลัก