โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

 

รายละเอียด

เว็บไซคต์หลัก