มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2

เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 60 ถึง 16 มีนาคม 2560

 

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

เว็บไซคต์หลัก