มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก