มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561

โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร

โควตารับตรงเขตพื้นที่

โครงการเรียนดี 20%

โควตาความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โควตานักกีฬา

เว็บไซคต์หลัก